Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 205)
  ข่าวประกาศ     
ตารางสอนอาจารย์ 1/2562 (อ่าน 263)
ตารางเรียนนักศึกษา 1/2562 (อ่าน 389)
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 237)
  ภาพกิจกรรม     
  ประกาศ/คำสั่ง     
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 201)
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบายและมาตรการ การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 196)
คำสั่งโครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยงฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1,820)
โครงการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562  (อ่าน 181)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบการกำหนดรหัสรายวิชา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (อ่าน 189)

 


 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์