Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  11-06-2562

 ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน รายละเดียดตามกำหนดการที่แนบค่ะ

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

เวลา

รายละเอียด

08.00-08.30 น.

ลงทะเบียนพร้อมรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม

09.00-09.30 น.

ดร.อมร มะลาศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา กล่าวเปิดโครงการและ

กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

09.30-09.40 น.

แนะนำผู้บริหารคณาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา

09.40-10.00 น.

อาจารย์ปัญญา เถาว์ชาลี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาพบปะและแนะนำด้านความเป็นอยู่

ในมหาวิทยาลัย ฯลฯ

10.00-10.20 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน รองคณบดี งานบริหารและวางแผน

พบปะและให้โอวาทแก่นักศึกษา

10.20-10.40 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา พิมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการพบปะ และให้คำแนะนำ/แนวทางในการเรียนการสอน

10.40-11.30 น.

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าสาขาวิชาพบปะนักศึกษา

  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (อาจารย์นาตยา หกพันนา)
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (อาจารย์ ดร.สวียา สุรมณี)
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อาจารย์ ดร.สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา)
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (อาจารย์ ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์)
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (อาจารย์สุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล)
  • สาขาวิชาภาษาไทย (อาจารย์วัชรวร วงศ์กัณหา)

11.30-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.30 น.

ลงทะเบียนพร้อมรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม

13.30-14.00 น.

 

 

กิจกรรม การให้ความรู้นักศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ

โดย อาจารย์ ดร.ธันวา ใจเที่ยง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

14.00-16.00 น.

การแบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะโดยสโมสรนักศึกษาฯ

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการกล้วยไม้เกมส์ครั้งที่ 3 
  ขอขอบคุณโรงเรียนเมืองสมเด็จที่ไว้ใจให้เรา จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 
  ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ และกิจกรรมบายศรีต้อนรับน้องใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562  
  ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูสาขาประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมช่อตะแบก  
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 วันที่ 17 กันยายน 2562 


 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์